Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x - \dfrac{1}{x}$ trên $\left( { - \infty ; - 1} \right]$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook