Giá trị nào của \(x\) dưới đây thỏa mãn \(\dfrac{5}{{16}} - \left( {x - \dfrac{5}{{11}}} \right) = - \dfrac{5}{6}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook