Giá trị nào dưới đây của \(x\) thỏa mãn \(\left( { - \dfrac{4}{3}} \right).x = \dfrac{{15}}{{16}}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook