Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \({x^2} + 3\left| x \right|\) với \(x \in \mathbb{R}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook