Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right) = \dfrac{x}{2} + \dfrac{2}{{x - 1}}$ với $x > 1$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook