Giá trị nhỏ nhất của \(x\) thỏa mãn $6{x^3} + {x^2} = 2x$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook