Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số $y=x-\ln x$ trên đoạn $\left[ \frac{1}{2};e \right]$ theo thứ tự là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook