Giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M  của hàm số $y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{sinx+\cos x+2}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook