Giá trị số tự nhiên \(n\) để phép chia \({x^n}:{x^6}\) thực hiện được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook