Giao điểm của parabol \(\left( P \right)\): \(y = {x^2} + 5x + 4\) với trục hoành:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook