Giả sử ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình  \[\left| \left( 2+i \right)\left| z \right|z-(1-2i)z \right|=\left| 1+3i \right|\] và $\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|=1$. Tính $M=\left| 2{{z}_{1}}+3{{z}_{2}} \right|$
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook