Giá trị của m để phương trình ${{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook