Giới hạn quang điện của đồng là 0,3\[\mu m\] . Lấy \[h\text{ }=\text{ }6,{{625.10}^{-34}}J.s;\text{ }c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{8}}m/s.\] Công thoát của đồng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook