Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện sống tự dưỡng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook