Glucozơ có 2 dạng vòng là α và β, nhiệt độ nóng chảy của 2 dạng này như thế nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook