Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{9}^{x}}-{{4.3}^{x}}+3=0.$ Biết ${{x}_{1}}<{{x}_{2}}$ tìm ${{x}_{1}}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook