Gọi là hai điểm cực tiểu của hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-3.$ Tính $P=3{{x}_{2}}+2{{x}_{1}}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook