Gọi \(A\) là tập hợp các giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left| {x - 17} \right| - \left| { - 26} \right| = 30.\) Tổng các giá trị của \(A\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook