Gọi ${B_n}$ là tập hợp bội số của $n$ trong tập $Z$ các số nguyên. Sự liên hệ giữa $m$ và $n$ sao cho ${B_n} \cup {B_m} = {B_m}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook