Gọi \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x\) thỏa \(F\left( 0 \right) = \dfrac{3}{2}.\) Tính \(F\left( {\dfrac{\pi }{2}} \right)?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook