Gọi \(\left( H \right)\) là hình phẳng giới hạn bởi các đường cong \(y = - {x^3} + 12x\) và \(y = - {x^2}\). Diện tích của \(\left( H \right)\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook