Gọi \(S\) là tập nghiệm của bất phương trình \( - 2 < x < 4\). Chọn mệnh đề đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook