Gọi S là tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{5}}\left( x+1 \right)+{{\log }_{5}}\left( x-3 \right)=1.$ Tìm S.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook