Hai bạn Xuân và Hạ có \(220000\) đồng. Biết rằng \(\dfrac{2}{3}\) số tiền của Hạ bằng \(\dfrac{4}{5}\) số tiền của Xuân. Hỏi Hạ có bao nhiêu tiền?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook