Hai báo cáo được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook