Hai cây F1 tứ bội có cùng kiểu gen BBbb giao phấn với nhau, giảm phân bình thường sẽ tạo F2 có tỉ lệ kiểu gen là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook