Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là Α và $\text{A}\sqrt{\text{3}}$. Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook