Hai dao động điều hòa (1) và (2) có cùng tần số và ngược pha nhau, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] với\[{{A}_{l}}=\text{ }2{{A}_{2}}\] . Khi dao động (1) có động hăng bằng 0,48J thì dao động (2) có thế năng bằng 0,04J. Khi dao động (1) có động năng bằng 0,04 thì dao động (2) có thế năng bằng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook