Hai điện tích điểm \({q_1} = - 9\mu C,{\rm{ }}{q_2} = 4\mu C\) đặt lần lượt tại A,B có thể tìm thấy vị trí của điểm M mà tại đó điện trường tổng hợp bằng không trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook