Hai điện tích điểm \({q_1}\; = {q_2}\; = {9.10^{ - 6}}C\), đặt tại A và B trong không khí. Phải đặt điện tích q3 tại đâu để q3 nằm cân bằng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook