Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu \({R_1} < {R_2}\) và \({R_{12}}\) là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook