Hai lực song song, ngược chiều đặt tại 2 đầu thanh AB có hợp lực \(F\) đặt tại O cách A là \(8cm\), cách B là \(2cm\) và có độ lớn là \(F = 10,5N\). Độ lớn của \({F_1}\) và \({F_2}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook