Hai nguồn \[{{S}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{S}_{2}}\] dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng, có phương trình là \[{{u}_{1}}={{u}_{2}}=4co\text{s}\left( 50\pi t \right)\]mm, tốc độ truyền sóng là 150 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2. Hai điểm M, N nằm trên \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\] lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm và ở hai bên so với I. Tại thời điểm \[{{t}_{1}}\] li độ của điểm N là 2 cm và đang giảm thì vận tốc dao động của phần tử M tại thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{61}{150}\ s$ có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook