Hai nguồn sóng \[A\], \[B\] cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=a\cos \left( 20\pi t \right)\](với \[t\] tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40 cm/s. \[M\] là điểm ở mặt thoáng gần \[A\] nhất sao cho phần tử chất lỏng tại \[M\] dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách \[MA\] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook