Hai số $1 - \sqrt 2 $ và $1 + \sqrt 2 $ là các nghiệm của phương trình:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook