Hai vật đặc cùng làm bằng nhôm, vật A có khối lượng lớn hơn vật B. Cả hai vật cùng rơi xuống từ một độ cao như nhau. Thế năng lớn nhất của vật nào lớn hơn?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook