Hai vật nhỏ B, C dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song, kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của hai vật B, C đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ O và vuông góc với trục Ox. Phương trình dao động của B, C lần lượt là \[{{x}_{1}}=10\cos \left( 2\pi t \right)\]và \[{{x}_{1}}=10\sqrt{3}\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\](x tính bằng cm, t tính bằng giây). Xem hai vật gặp nhau khi chúng đồng thời đi qua đường thẳng vuông góc với trục Ox. Tính từ lúc t = 0, thời gian để hai vật gặp nhau lần thứ 2019 có giá trị xấp xỉ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook