Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy trong \(8\) giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong \(12\) giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước từ bể đầy ra thì sau \(6\) giờ thì bể hết nước. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau một giờ chảy được bao nhiêu phần bể?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook