Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại $x = \dfrac{3}{4}$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook