Hàm số nào sau đây nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook