Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng \(\left( { - \infty ;\,0} \right)\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook