Hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+4\] đạt cực tiểu tại:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook