Hàm số $y = \left| {x + 1} \right| + \left| {x - 3} \right|$ được viết lại là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook