Hàm số \(y = {\log _2}\left( {{4^x} - {2^x} + m} \right)\) có tập xác định $D = \mathbb{R}$ khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook