Hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} - mx + 2} \right)\) có tập xác định là \(\mathbb{R}\)khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook