Hàm số \(y = {\log _{\frac{e}{3}}}\left( {x - 1} \right)\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook