Hàm số $y = \sqrt {\dfrac{{{x^3}}}{{\left| x \right| - 2}}} $ có tập xác định là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook