Hạt nhân $_{92}^{238}U$  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $_{82}^{206}Pb$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của $_{92}^{238}U$ biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân $_{92}^{238}U$và 6,239.1018 hạt nhân $_{82}^{206}Pb$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của $_{92}^{238}U$. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook