Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ số hạt nhân \[\frac{{{N}_{Y}}}{{{N}_{X}}}\] tại thời điểm t0 gần giá trị nào nhất sau đây ? 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook