Hãy chọn câu đúng, \(x = - 3\) là một nghiệm của bất phương trình:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook